Regulamin fundacji

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ I POLITYKA PRYWATNOŚCI
FUNDACJI FUTURENET FOUNDATION

– CZĘŚĆ I –

REGULAMIN SERWISU

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez fundację FUTURENET FOUNDATION, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, lok. 15/3, 53-413 Wrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702335, NIP: 8992832422 (dalej jako „Fundacja”) za pośrednictwem strony internetowej www.futurenetfoundation.org, którego Fundacja jest właścicielem.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu i pobierania udostępnianych w jego ramach materiałów, wspierania celów statutowych Fundacji, a także otrzymywania w formie newslettera (dalej jako ,,Newsletter’’) informacji na temat realizowanych projektów, działalności oraz podopiecznych Fundacji. Regulamin zawiera także zasady korzystania z logotypu Fundacji.

3. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie – zarówno w jego części I (Regulamin Serwisu), części II (Dane osobowe, Polityka Prywatności i Polityka Cookies), części III (Regulamin Newslettera), jak i części IV (Regulamin korzystania z logo fundacji).

§ 2. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści określenia, otrzymują następujące znaczenie:
1) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania ze strony internetowej www.futurenetfoundation.org, składający się z części I (Regulamin Serwisu), części II (Dane osobowe, Polityka Prywatności i Polityka Cookies), części III (Regulamin Newslettera) oraz części IV (Regulamin korzystania z logo fundacji);
2) Serwis – strona internetowa Fundacji, która znajduje się pod adresem www.futurenetfoundation.org wraz ze wszystkimi podstronami, za pośrednictwem której Fundacja świadczy Usługi;
3) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;
4) Usługa lub Usługi – dostarczanie Użytkownikom elektronicznej platformy służącej do wymiany informacji oraz inne działania Fundacji umożliwiające działanie i korzystanie z Serwisu;
5) Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
2. Korzystanie z Serwisu i udostępnionych za jego pośrednictwem Usług oraz funkcjonalności jest bezpłatne.
3. Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej.
4. Serwis służy do:
1) prowadzenia działań Fundacji i ich prezentowania;
2) kontaktu z darczyńcami i podopiecznymi Fundacji, również poprzez mechanizm Newslettera;
3) prowadzenia zbiórek darowizn na cele statutowe Fundacji.

§ 4. Zasady przekazywania darowizn

1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania darowizny na cele statutowe Fundacji w następujących formach:
1) w formie przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji;
2) w formie rzeczowej w sposób i w formie określonej przez Fundację, w szczególności przy okazji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych oraz współorganizowanych przez Fundację, z których wpływy są przekazywane na rachunek Fundacji.
3) W innej formie uzgodnionej z Zarządem lub uprawnionym przedstawicielem Fundacji.

§ 5. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Fundacji.
2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania oświadczeń przez Fundację lub Użytkownika wprowadzającego je do Serwisu.
3. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnianych w Serwisie w całości lub w części bez zgody Fundacji w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa.

§ 6. Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), telefon komórkowy w celu potwierdzania realizacji wybranych usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
2. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.

 

– CZĘŚĆ II –

DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

§ 7. Dane Osobowe i Polityka Prywatności

Informacje ogólne
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Fundacja działająca pod nazwą FUTURENET FOUNDATION, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, lok. 15/3, 53-413 Wrocław, nr KRS: 0000702335 (dalej jako: „Administrator”).
2. Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych.
Zakres zbieranych danych osobowych, cele i podstawy prawne
3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
4. Fundacja może gromadzić w ramach Serwisu następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko;
b. numer telefonu;
c. adres e-mail.
5. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
a. przyjęcia, zaksięgowania i rozdysponowania darowizny przekazanej przez Użytkownika (zakres danych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b. świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegających na przesyłaniu newslettera tj. cyklicznym przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej bieżących informacji dotyczących realizowanych projektów, prowadzonych zbiórek darowizn na cele statutowe Fundacji, działalności oraz podopiecznych Fundacji (zakres danych: adres e-mail) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do:
a. przyjęcia, zaksięgowania i rozdysponowania darowizny przekazanej przez Użytkownika, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością przyjęcia darowizny przez Administratora;
b. do świadczenia usługi drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością przesyłania newslettera przez Administratora.
7. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. operatorowi systemu płatności on-line;
b. administratorowi strony internetowej https://futurenet.club/ ;
c. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Fundacji.
10. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane przez Fundację dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Czas przetwarzania danych osobowych
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a. Niezbędny do realizacji umowy darowizny, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;
b. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera;
12. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.
Uprawnienia Użytkownika
13. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 14 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: contact@futurenetfoundation.org.
14. Użytkownik ma prawo do:
a. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
b. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
c. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
h. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
15. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
16. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
Zasady przetwarzania danych
17. Fundacja oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
18. Fundacja wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.

§ 8. Polityka Cookies

1. Fundacja może wykorzystywać w Serwisie następujące rodzaje plików cookies:
1) tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
2) stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;
3) statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie;
4) funkcjonalne, umożliwiające personalizację Serwisu;
5) reklamowe, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
6) niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania Serwisu oraz zasad uwierzytelniania.
2. Fundacja może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:
1) optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;
2) poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Serwisie;
3) personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających Serwis;
4) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
5) zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

3. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura nie zawiera błędów.
4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Fundacją reklamodawcami oraz innymi podmiotami, które wpływają na jakość oferowanych Usług.
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
7. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania ze Serwisu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Fundacja nie ponosi odpowiedzialności. Wobec tego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

 

– CZĘŚĆ III –

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOGO FUNDACJI

 

§ 11. Postanowienia ogólne

1. Logo Fundacji (dalej jako „Logo’’), którego szczegółowy wygląd został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, umieszczane będzie głównie na materiałach informujących o działalności Fundacji, na wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację oraz na stronie internetowej Fundacji www.futurenetfoundation.org. Ponadto w przypadku powołania się w umowach zawieranych przez Fundację na Regulamin korzystania z Logo Fundacji, niniejsza część IV. Regulaminu stanowić może załącznik do danej umowy.
2. Z Logo mogą korzystać następujące osoby:
1) organy i jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz ich związków;
2) osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym także organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), organizacje i instytucje kulturalne, sportowe, jednostki organizacyjne;
– pod warunkiem uzyskania zgody Fundacji.
3. Zamiar korzystania z Logo przez podmioty, o których mowa w ust. 2 należy zgłosić z 7-dniowym wyprzedzeniem do siedziby Fundacji w formie pisemnej (na adres: ul. Gwiaździsta 62, lok. 15/3, 53-413 Wrocław), lub formie wiadomości e-mail pod adres mailowy: contact@futurenetfoundation.org podając zakres i charakter zamierzonego używania Logo oraz charakter działalności zgłaszającego. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na korzystanie z Logo, jeśli zgłaszający nie będzie spełniał warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

4. Każdorazowe używanie lub rozpowszechnianie Logo w sposób i na warunkach innych niż określona w niniejszym Regulaminie wymaga odrębnej zgody Fundacji co najmniej w formie dokumentowej (e-mail), określającej warunki korzystania z Logo. Warunkiem uzyskania takiej zgody jest złożenie wniosku na adres podany w ust. 3 najpóźniej na 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem korzystania z Logo.
5. Podmioty korzystające z Logo określane są w niniejszym Regulaminie jako „Użytkownicy”.

§ 12. Sposób korzystania z Logo

1. Logo powinno mieć czystą i czytelną formę, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów Logo, w tym jego kolorystyki, układu i czcionki. Dopuszczalne jest jednak wykorzystanie logo w formie czarno-białej, w odcieniach szarości lub innej niebarwnej wersji, jeśli jest to szczególnie uzasadnione charakterem wydruku lub produkcji materiałów informacyjnych lub promocyjnych lub charakterem danego wydarzenia. Wykorzystanie Logo jednak w taki sposób wymaga osobnego zgłoszenia w formie przewidzianej w § 12 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, zmieniać kształtu, proporcji, kolorów i elementów Logo, a także animować go, zniekształcać ani w żaden inny sposób modyfikować jego wyglądu. W szczególności zabrania się usuwania bądź dodawania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych do Logo, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Logo musi być umieszczone w sposób widoczny.
4. Logo musi być umieszczone z zachowaniem odstępu od innych graficznych lub tekstowych elementów w sposób zapewniający jego czytelność i estetyczny wygląd.
5. Logo nie może być częścią żadnego innego logo, jednakże może być umieszczane obok logotypu lub nazwy Użytkownika lub innego znaku graficznego w taki sposób, aby nie zakłócało to jego prawidłowego odbioru.
6. Nie zastrzega się rozmiarów Logo, przy czym muszą być zachowane proporcje w poszczególnych jego elementach.
7. Logo lub hasło może być umieszczane, pod warunkiem spełnienia warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności:
1) na materiałach informacyjnych dotyczących działalności Fundacji w formie papierowej, elektronicznej, w tym na plakatach, ulotkach, afiszach, telebimach, billboardach, opiniach, broszurach, biuletynach, jak również na dyplomach i certyfikatach wydawanych przez Użytkowników;
2) na oficjalnych stronach internetowych Użytkowników;
3) na oficjalnych profilach Użytkowników na portalach społecznościowych;
4) na pismach i dokumentach Użytkowników;
5) w pomieszczeniach Użytkowników;
6) na samochodach i innych pojazdach;
7) w trakcie imprez promocyjnych organizowanych przez Użytkowników (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria, szkolenia);
8. Zgoda na korzystanie z Logo pod jakimkolwiek tytułem nie może być przeniesiona na inny podmiot.
9. Nie można umieszczać Logo w publikacjach i witrynach i w innych miejscach, których zawartość narusza własność intelektualną lub inne prawa bądź ich treść jest sprzeczna z prawem.
10. Użytkownik Logo ma obowiązek dbać, by nie było ono wykorzystywane w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności by nie były umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem dóbr osobistych Fundacji lub jakiegokolwiek innego podmiotu.
11. Korzystanie z Logo przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw przysługujących Fundacji i będzie sankcjonowane na drodze prawnej w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 13. Okres licencji

Licencja na używanie Logo zostaje udzielona na czas wskazany w zgodzie udzielonej przez Fundacji, a jeśli nie został wskazany – na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez Fundację z zachowaniem 1-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku korzystania z Logo na podstawie odrębnych umów, okres korzystania dostosowany jest do czasu trwania (wykonania) obowiązków umownych przez strony tej umowy.

§ 14. Prawo kontroli

Fundacja zastrzega sobie prawo kontroli Użytkowników w zakresie sposobu korzystania z Logo oraz prawo do podjęcia działań przeciw Użytkownikom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającym inne prawa.

§ 15. Pozbawienie prawa do korzystania z logo

Fundacja w stosunku do Użytkowników, którzy nie zastosują się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie, zastrzega sobie prawo do terminowego lub bezterminowego pozbawienia prawa do korzystania z Logo.

§ 16. Postanowienia końcowe Regulaminu

1. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Fundacja poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.futurenetfoundation.org. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
2. Fundacja zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych przyczyn niezależnych od Fundacji.
3. Fundacja jest uprawniona do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia, w całości lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
5. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.