Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

1. Informujemy, że:
a. administratorem przekazanych danych jest
FUTURENET FOUNDATION, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, lok. 15/3, 53-413 Wrocław, nr KRS: 0000702335 (dalej jako: „Administrator”), e-mail Administratora iodo@codershouse.eu,
b. dane będą przetwarzane w celu prowadzenia usługi „Newsletter”. Za pośrednictwem „Newslettera” będą Państwo otrzymywać informacje opisujące aktualną działalność Administratora;
c. dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
– podwykonawcom Administratora (w ramach świadczenia usług na rzecz osób których dane dotyczą);
d. dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na otrzymywanie „Newslettera” lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
e. dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”,
f. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
b. żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
c. żądania usunięcia Państwa danych,
d. żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
f. żądania przenoszenia danych oraz żądania udostępnienia kopii danych,
g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
h. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).